TO HAVE & TO HOLD พอร์ช สวมชุด จาก Painkiller
เครื่องประดับ จาก 
Tan Gewelrs, Pandora
มิน ชุดจาก Patinya 
เครื่องประดับ จาก 
Tan Gewelrs, Pandora 

นางแบบ : ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร
พีชญา วัฒนามนตรี
นายแบบ : ศรัณย์ ศิริลักษณ์ 
ช่างภาพ : ธนนนท์ ธนากรกานต์
ผู้ช่วยช่างภาพ : วิชิต วงษ์อุทร
สไตลิสต์ : รชกฤช กิตติ
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : พิพัฒน์ พาที 
กรรณานุช กันยามัย
แต่งหน้า : น้ำปั่น วัฒนศิริกุล
ทำผม : จินตนา จันทร์รักษ์
เสื้อผ้า : Bally ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์
Patinya ชั้น 2 สยามพารากอน
ชั้น 2 เซน @ เซ็นทรัลเวิลด์
อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ อโศก 
ตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
Tel : 08-6541-0222, 
08-5554-1855, 0-2661-9446
Kloset ชั้น 1 สยามพารากอน
สยามพารากอน โทร. 0-2610-7907
เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0-2646-1929
Lyn Around ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม ชั้น 2 
เซ็นทรัลเวิลด์ : 0-2646-1446
Good Mixer ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ 
โทร. 0-2265-81119
Muse ชั้น 1 สยามพารากอน
 Shaka London ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ 
โทร. 0-2658-1109 
Tan Gewelrs โทร. 08-1626-6555
Pandora เซ็นทรัลชิดชม โทร. 0-2255-7177 
ชั้น M สยามพารากอน
Painkiller ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ 
โทร./แฟ็กซ์ 0-2658-1145
พอร์ช สวมชุด จาก Painkiller
เครื่องประดับ จาก Tan Gewelrs

นางแบบ : ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร
พีชญา วัฒนามนตรี
นายแบบ : ศรัณย์ ศิริลักษณ์ 
ช่างภาพ : ธนนนท์ ธนากรกานต์
ผู้ช่วยช่างภาพ : วิชิต วงษ์อุทร
สไตลิสต์ : รชกฤช กิตติ
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : พิพัฒน์ พาที 
กรรณานุช กันยามัย
แต่งหน้า : น้ำปั่น วัฒนศิริกุล
ทำผม : จินตนา จันทร์รักษ์
เสื้อผ้า : Bally ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์
Patinya ชั้น 2 สยามพารากอน
ชั้น 2 เซน @ เซ็นทรัลเวิลด์
อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ อโศก 
ตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
Tel : 08-6541-0222, 
08-5554-1855, 0-2661-9446
Kloset ชั้น 1 สยามพารากอน
สยามพารากอน โทร. 0-2610-7907
เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0-2646-1929
Lyn Around ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม ชั้น 2 
เซ็นทรัลเวิลด์ : 0-2646-1446
Good Mixer ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ 
โทร. 0-2265-81119
Muse ชั้น 1 สยามพารากอน
 Shaka London ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ 
โทร. 0-2658-1109 
Tan Gewelrs โทร. 08-1626-6555
Pandora เซ็นทรัลชิดชม โทร. 0-2255-7177 
ชั้น M สยามพารากอน
Painkiller ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ 
โทร./แฟ็กซ์ 0-2658-1145 ฉัตรและมิน สวมชุด จาก Patinya
เครื่องประดับ จาก Tan Gewelrs, Pandora ฉัตร สวมชุด จาก Bally, Lyn Around 
รองเท้า จาก Lyn Around เครื่องประดับ จาก Tan Gewelrs, Pandora
พอร์ช สวมชุด จาก Good Mixer, Bally 
รองเท้า จาก Bally เครื่องประดับ จาก Tan Gewelrs พอร์ช สวมชุด จาก Good Mixer, Bally
เครื่องประดับ จาก Tan Gewelrs, Pandora
ฉัตร สวมชุด จาก Shaka London, Muse, Bally
เครื่องประดับ จาก Tan Gewelrs, Pandora พอร์ช สวมชุด จาก Good Mixer, Bally 
รองเท้า จาก Bally เครื่องประดับ 
จาก Tan Gewelrs
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2584
FOLLOWER

TO HAVE & TO HOLD

"พอร์ช สวมชุด จาก Painkiller
เครื่องประดับ จาก
Tan Gewelrs, Pandora
มิน ชุดจาก Patinya
เครื่องประดับ จาก
Tan Gewelrs, Pandora
นางแบบ : ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร
พีชญา วัฒนามนตรี
นายแบบ : ศรัณย์ ศิริลักษณ์
ช่างภาพ : ธนนนท์ ธนากรกานต์
ผู้ช่วยช่างภาพ : วิชิต วงษ์อุทร
สไตลิสต์ : รชกฤช กิตติ
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : พิพัฒน์ พาที
กรรณานุช กันยามัย
แต่งหน้า : น้ำปั่น วัฒนศิริกุล
ทำผม : จินตนา จันทร์รักษ์
เสื้อผ้า : Bally ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์
Patinya ชั้น 2 สยามพารากอน
ชั้น 2 เซน @ เซ็นทรัลเวิลด์
อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ อโศก
ตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Tel : 08-6541-0222,
08-5554-1855, 0-2661-9446
Kloset ชั้น 1 สยามพารากอน
สยามพารากอน โทร. 0-2610-7907
เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0-2646-1929
Lyn Around ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม ชั้น 2
เซ็นทรัลเวิลด์ : 0-2646-1446
Good Mixer ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์
โทร. 0-2265-81119
Muse ชั้น 1 สยามพารากอน
Shaka London ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์
โทร. 0-2658-1109
Tan Gewelrs โทร. 08-1626-6555
Pandora เซ็นทรัลชิดชม โทร. 0-2255-7177
ชั้น M สยามพารากอน
Painkiller ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์
โทร./แฟ็กซ์ 0-2658-1145"
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT