"Berlin is poor, but sexy..." นครเบอร์ลิน เมืองแห่งการสร้างสรรค์ นครเบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองแห่งการสร้างสรรค์อันวัดจากบริบทของกิจกรรมที่น่าสนใจที่ เป็นประโยชน์ต่อตัวเมืองและประชากรที่เกิดขึ้นในทุกวัน ด้วยมูฟเมนต์ที่น่าสนใจพร้อมองค์ประกอบหลายอย่างที่เอื้อต่อการสร้างแรงบันดาลใจ ในการผลิตชิ้นงาน ทำให้กลุ่มนักคิดสร้างสรรค์จากทั่วทุกมุมโลกต่างโยกย้ายเข้ามาพำนักเยี่ยงพลเมืองเบอร์ลินเนอร์ และด้วยความหลากหลาย ทางเชื้อชาติกับวัฒนธรรมอันแตกต่างที่ติดตัวมากันในแต่ละคนดลให้เกิดเป็นช่วงเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนและผสมผสานแนวคิดทั้งทางทฤษฎีที่นำ ไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นสิ่งใหม่ในภาคปฏิบัติ

สื่อสร้างสรรค์ทุกแขนงไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพลง งานออกแบบ ศิลปะหรือสถาปัตยกรรม ล้วนเป็นสื่อที่ทุกคนให้ความสนใจโดยไม่มีแบ่งแยกจำเพาะว่าต้องเป็นนักออกแบบหรือกลุ่มศิลปินเท่านั้น หากแต่หัวเรื่องสร้างสรรค์คือส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในทุกเสี้ยววินาทีในแต่ละวันของพลเมืองเบอร์ลินเนอร์ทุกคน
ผมมีโอกาสใช้ชีวิตเยี่ยงพลเมืองอยู่ในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยหัวเรื่องสร้างสรรค์ที่ยุโรปมาก็มากกว่าสองเมือง และหากต้องกางนิ้วที่มีอยู่เพื่อนับจำนวนเมืองที่เดินทางไปแวะเวียนก็เห็นว่าจะไม่ พอ ที่ผมถือเป็นโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนรู้แบบสามมิติกับชิ้นงานจริงที่เคยเห็นเพียงในเท็กซ์บุ๊กมานานเช่นว่าที่กรุงปารีสที่ผู้คนเรียกขานว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการสร้างสรรค์ (The Capital City Creative) ผมมีโอกาสเดินชมคอลเล็กชั่นงานศิลป์ที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โดยที่นี่เป็นสถานที่รวมภาพเขียน ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ประติมากรรมหินอ่อนแกะสลักจากช่างฝีมือดี เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน งานออกแบบภายในระดับตำนานเพื่อกษัตริย์และราชินีในแต่ละรัชสมัย กรุงลอนดอน ที่ในปัจจุบันขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง ป๊อปปูลาร์ คัลเจอร์ (The Pop City) ที่นิยามตนเองว่าเป็นเมืองรวบรวมความเป็นที่สุดของกระแสความนิยมที่เกิดขึ้นในยุคแห่งความร่วมสมัย (Contemporary Period) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในการสื่อสารที่เราสามารถใช้คลื่นสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไว-ไฟ ได้แม้กระทั่งช่วงเวลาของการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน หรือการจัดให้มีช่วงเวลาลอนดอนแฟชั่นวีกที่ชัดเจน อันเป็นการยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบและศิลปิน อีกทั้งทางรัฐบาลยังสนับสนุนองค์ความรู้ของแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับความเป็นหนึ่งด้วยวิธีการเผยแพร่ความน่าอัศจรรย์ของชิ้นงาน โดยศิลปินและนักออกแบบสัญชาติตนเอง อีกทั้งวิธีการเปิดให้เข้าชมฟรีที่พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่น้อยใหญ่ทั่วประเทศก็นับว่าเป็นการเผยแพร่ชิ้นงานที่เข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจได้อย่างสุดคูล สามหัวเมืองใหญ่กับสามคาแร็กเตอร์ หากคือผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ที่น่าติดตาม คือสามกรณีศึกษาการพัฒนากรุงเทพฯ ของเราให้ไปสู่เป้าประสงค์แบบเดียวกัน งานวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหัวข้อ “6 พื้นที่สร้างสรรค์ : กลไกขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่เมืองสร้างสรรค์” ที่มีการศึกษาและประเมินศักยภาพพื้นที่ที่เข้าข่ายเขตความสร้างสรรค์ในบริเวณเมืองอันว่าด้วยเขตจตุจักร ทองหล่อ สยามสแควร์ ทาวน์อินทาวน์ อาร์ซีเอ และสุขุมวิท ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า กรุงเทพมหานครมีศักยภาพของการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์เช่นเดียวกับเมืองใหญ่เมืองอื่นที่กล่าวไปในข้างต้น โดยสามารถอ้างอิงจากสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตัวเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นแสดงให้เห็นการมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนของกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ อันแสดงให้เห็นว่าเป็นเมืองแห่งการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายพร้อมสามารถเชื่อมโยงความเป็นทั้งตะวันออกและตะวันตกได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งในพื้นที่ทั้ง 6 แห่งล้วนเป็นแหล่งธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเป็นห่วงโซ่ที่พร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันอันจะได้เห็นว่าทั้งหมดมีกระบวนการผลิตและกระบวนการจำหน่ายแบบเดียวกัน ผมเห็นด้วยกับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยหัวข้อนี้เนื่องจากสัมพันธ์กับบริบทความเป็นไปในการผลิตนักคิดสร้างสรรค์ผู้ฉลาดล้ำที่คณะศิลปะและการออกแบบโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ที่ผมสวมบทบาทครูและทำหน้าที่ผลิตนักคิด และนักสร้างสรรค์ในทุกแขนงแบบครบวงจร กล่าวคือนักคิดสร้างสรรค์เจเนอเรชั่นใหม่ที่กำลังจะออกไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะเป็นนักแก้ปัญหาพร้อมเป็นกำลังสนับสนุนสำคัญในการนำพาให้กรุงเทพฯ และประเทศไทยไปสู่ความเป็นเมืองและประเทศสร้างสรรค์เช่นเดียวกับเมืองอื่นในอนาคต
Board: Lips blog
(0)
Share
Lips
Keep by Lips
3896
FOLLOWER

"Berlin is poor, but sexy..." นครเบอร์ลิน เมืองแห่งการสร้างสรรค์

"นครเบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองแห่งการสร้างสรรค์อันวัดจากบริบทของกิจกรรมที่น่าสนใจที่ เป็นประโยชน์ต่อตัวเมืองและประชากรที่เกิดขึ้นในทุกวัน ด้วยมูฟเมนต์ที่น่าสนใจพร้อมองค์ประกอบหลายอย่างที่เอื้อต่อการสร้างแรงบันดาลใจ ในการผลิตชิ้นงาน ทำให้กลุ่มนักคิดสร้างสรรค์จากทั่วทุกมุมโลกต่างโยกย้ายเข้ามาพำนักเยี่ยงพลเมืองเบอร์ลินเนอร์ และด้วยความหลากหลาย ทางเชื้อชาติกับวัฒนธรรมอันแตกต่างที่ติดตัวมากันในแต่ละคนดลให้เกิดเป็นช่วงเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนและผสมผสานแนวคิดทั้งทางทฤษฎีที่นำ ไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นสิ่งใหม่ในภาคปฏิบัติ
สื่อสร้างสรรค์ทุกแขนงไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพลง งานออกแบบ ศิลปะหรือสถาปัตยกรรม ล้วนเป็นสื่อที่ทุกคนให้ความสนใจโดยไม่มีแบ่งแยกจำเพาะว่าต้องเป็นนักออกแบบหรือกลุ่มศิลปินเท่านั้น หากแต่หัวเรื่องสร้างสรรค์คือส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในทุกเสี้ยววินาทีในแต่ละวันของพลเมืองเบอร์ลินเนอร์ทุกคน"
1 KEEP
Lips
0 LOVES
COMMENT