เมื่อธุรกิจไทยจะไปอาเซียน ประเทศทั้ง 10 ในกลุ่มอาเซียนนั้นน่าจะถูกจัดออกได้เป็น 3 กลุ่มตามระดับความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
กลุ่มแรกคือ พม่า, ลาว และกัมพูชา เป็นกลุ่มประเทศที่จะถูกวางให้เป็นฐานผลิตสินค้าเกษตรกรรมเพราะมีทรัพยากรค่อนข้างสมบูรณ์ 
กลุ่มที่สองคือ เวียดนาม,อินโดนีเซีย, บรูไน และฟิลิปปินส์ นั้นจะมุ่งเน้นเรื่องการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพราะว่ามีเทคโนโลยีและสาธารณูปโภคพื้นฐานดีกว่ากลุ่มแรก 
ส่วนประเทศไทยก็น่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสุดท้ายร่วมกับ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งต่างหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยีและทักษะแรงงานขั้นสูง 
โมเดลดังกล่าวนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประชาคมยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งเขาได้ล้ำหน้ารวมกลุ่มก่อนเราไปหลายปีดีดัก ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ ‘เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีการค้าโลก’
(2)
Share
GMBIZ
Keep by GMBIZ
1236
FOLLOWER

เมื่อธุรกิจไทยจะไปอาเซียน

"ประเทศทั้ง 10 ในกลุ่มอาเซียนนั้นน่าจะถูกจัดออกได้เป็น 3 กลุ่มตามระดับความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์
กลุ่มแรกคือ พม่า, ลาว และกัมพูชา เป็นกลุ่มประเทศที่จะถูกวางให้เป็นฐานผลิตสินค้าเกษตรกรรมเพราะมีทรัพยากรค่อนข้างสมบูรณ์
กลุ่มที่สองคือ เวียดนาม,อินโดนีเซีย, บรูไน และฟิลิปปินส์ นั้นจะมุ่งเน้นเรื่องการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพราะว่ามีเทคโนโลยีและสาธารณูปโภคพื้นฐานดีกว่ากลุ่มแรก
ส่วนประเทศไทยก็น่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสุดท้ายร่วมกับ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งต่างหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยีและทักษะแรงงานขั้นสูง
โมเดลดังกล่าวนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประชาคมยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งเขาได้ล้ำหน้ารวมกลุ่มก่อนเราไปหลายปีดีดัก ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ ‘เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีการค้าโลก’
"
1 KEEP
GMBIZ
2 LOVES
luojinmei
waneejang
COMMENT