ตลาดอาหารฮาลาล อีกหนึ่งความน่าสนใจของ ‘ครัวไทย’ ใน AEC ในปี 2558 จะมีการเดินทางของผู้คนในประเทศอาเซียนเข้าออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อหลานธุรกิจ อาทิ ธุรกิจโรงแรม และอาหาร ฯลฯ โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของไทยเราแต่ต้องคำนึงข้อหนึ่งว่าประชากรในชาติอาเซียนแต่ละชาติมีการรับประทานประเภทของอาหารที่แตกต่างกัน ที่เห็นเด่นชัดคือ ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ที่มีจำนวนประชากรมหาศาลซึ่งรับประทานอาหารอิสลาม โดยเฉพาะที่มีตรารับรองที่เรียกว่า ‘ฮาลาล’
Board: Winning
(1)
Share
GMBIZ
Keep by GMBIZ
1236
FOLLOWER

ตลาดอาหารฮาลาล อีกหนึ่งความน่าสนใจของ ‘ครัวไทย’ ใน AEC

"ในปี 2558 จะมีการเดินทางของผู้คนในประเทศอาเซียนเข้าออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อหลานธุรกิจ อาทิ ธุรกิจโรงแรม และอาหาร ฯลฯ โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของไทยเราแต่ต้องคำนึงข้อหนึ่งว่าประชากรในชาติอาเซียนแต่ละชาติมีการรับประทานประเภทของอาหารที่แตกต่างกัน ที่เห็นเด่นชัดคือ ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ที่มีจำนวนประชากรมหาศาลซึ่งรับประทานอาหารอิสลาม โดยเฉพาะที่มีตรารับรองที่เรียกว่า ‘ฮาลาล’"
1 KEEP
GMBIZ
1 LOVES
waneejang
COMMENT