Icon ขนาดใหญ่ ด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ThaiPBS อาคารดังกล่าวเลือกใช้วัสดุหลักคือคอนกรีตเปลือย อะลูมิเนียม งานเปลือยฝ้าเพดาน โครงสีหลักที่ถูกเลือกใช้คือสีเทาดำ พื้นหินธรรมชาติ และไม้ อาคารทั้งหมดถูกจัดวางอาคารโดยส่วนหน้าประกอบด้วยสวนและบ่อน้ำ มี Icon ขนาดใหญ่ประกอบด้วยเสาซีเมนต์ขนาดใหญ่สามต้น มี Logo รูปนกสีส้มติดอยู่ แนวคิดในการออกแบบมาจาก "เสาประกาศพุทธธรรมของ พระเจ้าอโศกมหาราช" ที่พระองค์มีบัญชาให้สร้างแล้ว นำไปปักยังดินแดนที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่ไปถึง บทบาทของสื่อสาธารณะคือการทำหน้าที่เพื่อปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั้นจึงจารึกบนเสาแท่งแรกว่า "สื่อเพื่อสาธารณะ" คือ การสร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิต มีคุณธรรมชี้นำ เสาที่สอง จึงจารึกว่า "สังคมเป็นธรรม" วิธีการบริหารงานด้านบุคคล การดำเนินงานจัดซื้อ ต้องมีความเป็นธรรม เสาที่สาม จารึกว่า "เที่ยงตรง โปร่งใส" คือ การนำเสนอรายการ และข่าวจะทำด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส

Designer's Tips :
คุณบุญฤทธิ์ ขอดิลกรัตน์ สถาปนิก บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส์ฯ เป็นผู้ออกแบบและได้แปรแนวคิดเสาซีเมนต์ ซึ่งเป็น Icon ขนาดใหญ่ สามต้น มี Logo รูปนกสีส้มติดอยู่นี้มาเป็น เสาสัญลักษณ์สมัยใหม่ที่ทันสมัย เพื่อต้องการให้เสาสัญลักษณ์ มีความหมาย ที่สื่อกับประชาชนคล้ายกับเสาธรรมะของ พระเจ้าอโศก แต่เป็นธรรมะหรือจริยธรรมของสื่อสารมวลชน ในทำนองเป็นสัญญาประชาคมที่ไทยพีบีเอสให้คำมั่นกับ ประชาชนผู้จ่ายภาษีอากร และเป็นเจ้าของในทางอ้อม
Open Space : อาคารสำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

อาคารสะดุดตาด้วยผิวคอนกรีตเปลือยสีเทาอ่อนคลุมด้วยหลังคาเหล็กถักขนาดยักษ์ คือบ้านใหม่ของ อาคารสำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broacasting Service Head Office) เพื่อรองรับการเป็นสื่อสาธารณะ เป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีมาตรฐานและทันสมัยแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็น สถาบันที่สร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการนำเสนอรายการ แนวคิดในการออกแบบคำนึงถึงมิติด้านต่างๆ ทั้งด้านการเป็น สถานีโทรทัศน์ที่ทันสมัย มิติในการเป็นสื่อสาธารณะและมิติทางสังคม มิติทางด้านสถานีโทรทัศน์ที่ทันสมัย แสดงออกผ่านการออกแบบให้มีลักษณะแบบ Industrial Look เน้นให้เห็นเนื้อแท้ของวัสดุ เช่น ผิวคอนกรีตเปลือย โครงสร้างเหล็ก อะลูมิเนียม กระจก และการโชว์งานระบบต่างๆ มิติทางด้านการเป็นสื่อสาธารณะแสดงออก คือการวางผังอาคารที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ มีพื้นที่ Open Space สามารถจัดกิจกรรมร่วมระหว่างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะกับประชาชน การออกแบบผนังอาคารเป็นกระจก เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใส มองเห็นการทำางาน ภายในอาคารได้ มิติทางด้านสังคมแสดงออก ใช้แนวคิดอาคารสำนักงานในสวนเปิดพื้นที่สีเขียวระหว่างอาคาร มีสวนบริเวณหน้าโครงการที่เปิดให้ใช้เป็นสวนสาธารณะ การออกแบบเน้นเรื่องการประหยัด พลังงาน และการใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม มีการสร้างศูนย์อาคารเรียนรู้ เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานสื่อมวลชนและทางด้านอื่นๆ กลุ่มอาคารแบ่งออกเป็น 4 อาคาร คือ อาคาร A เป็นอาคาร 4 ชั้น เป็นสำนักงานของสำนักต่างๆ โครงสร้างหลักเป็น ค.ส.ล ระบบพื้น Post Tension มีการใช้โครงสร้างเหล็กในส่วนที่เป็น Canopy ทางเดิน บันได และโครงรับระแนง อะลูมิเนียมบนหลังคา อาคาร B เป็นอาคารปฏิบัติงานสูง 3 ช้ัน เป็นพื้นที่สำหรับ สตูดิโอ 3 ห้อง ขนาด 150 ตร.ม. 2 ห้อง และ 400 ตร.ม. 1 ห้อง พื้นที่ของสำนักงานข่าว ฝ่ายผลิตรายการ และห้องติดตั้งอุปกรณ์สำาหรับการออกอากาศ ใช้โครงสร้างเหล็กที่หลังคาสตูดิโอ และลานจอดรถ โอบีที่มีระยะ Span 35 เมตร

จากภาพ : อาคาร A เป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่รวม 7,750 ตร.ม. เป็นสำนักงานของสำนักต่างๆ ระบบพื้น Post Tension ใช้โครงสร้างเหล็กในส่วนที่เป็น Canopy ส่วนกลางใช้สวนเป็นตัวเชื่อม Space ของอาคาร ภายใต้แนวคิด "New Factory" ถ้าแปลตรงตัวมันก็คือ "โรงงานใหม่" ผลิตสื่อโทรทัศน์ทางปัญญาแก่ประชาชนชาวไทยให้มีทางเลือกมากกว่ารายการมอมเมาอื่นใด ในพื้นที่โรงงานนี้ออกแบบโดยการวางผังแบ่งเป็นกลุ่มอาคาร วางเรียงขนานตามแนวตะวันออก-ตก ภายในประกอบเข้าไปด้วยพื้นที่สำหรับส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับผู้ใช้ภายใน เป็นดั่งชุมชนย่อยๆ ตรงพื้นที่เหล่านี้มีโปรแกรมทั้งโรงละครกลางแจ้ง ลานกิจกรรม คันนาจำลองที่แทรกไปตามแนวต้นตาล สวนด้านหน้า สะท้อนความเป็นไทยด้วยบ่อน้ำในทิวต้นตาล ร่มเงาที่พาดผ่านอาคารทั้งแนวทิศเหนือใต้ เกิด บรรยากาศร่มรื่นตลอดปีบันไดที่โถงในอาคาร สีสัน สดใสสร้างบรรยากาศให้ตื่นเต้นไปกับความเคลื่อนไหว ของการทำข่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการเมื่อ เดินไปยังรอบอาคารจะพบกับวัสดุหลักที่สะท้อนถึงกลิ่น โรงงานตามแนวคิดอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นคอนกรีต เปลือย เหล็ก และกระจก เป็นวัสดุหลักทุกอาคาร โดยรวมแล้วอาจจะดูแข็งจากวัสดุที่มีความกระด้าง แต่แสงเงาจากทิศใต้ที่ฉาบบนผิวคอนกรีตช่วยลดความ กระด้างไปได้มากทีเดียว ผนังคอนกรีตเปลือยที่เคย หนาหนัก กลับถูกทำลายความหนาหนักให้เบาลงด้วย แสงอาทิตย์แสงแดดทแยงพาดมุมแรงในยามบ่ายแก่ๆ ลงบนผิวคอนกรีตเปลือย "บ้านใหม่หลังนี้ มีความหลายสำหรับพนักงานไทยพีบีเอสและสังคมไทยมากยิ่งกว่าการสร้างอนาคตใหม่ แต่นี่คือที่ทำการอันมั่นคงของสถาบันสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถปฏิบัติงานสื่อสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบตามพันธกิจที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้อย่างครบถ้วน โดยเป็นอิสระจากกระแสกดดันทางการเมือง กลุ่มธุรกิจ และเป็นของประชาชน อีกทั้งมีความคุ้มค่ามากกว่าทั้งในแง่ประหยัดงบประมาณการลงทุนและความสะดวกในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การออกอากาศที่จะทันสมัยมากขึ้นในอนาคต" คุณสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าว
Board: BLUE PRINT
(0)
Share
Daybeds
Keep by Daybeds
1204
FOLLOWER

Icon ขนาดใหญ่ ด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ThaiPBS

"อาคารดังกล่าวเลือกใช้วัสดุหลักคือคอนกรีตเปลือย อะลูมิเนียม งานเปลือยฝ้าเพดาน โครงสีหลักที่ถูกเลือกใช้คือสีเทาดำ พื้นหินธรรมชาติ และไม้ อาคารทั้งหมดถูกจัดวางอาคารโดยส่วนหน้าประกอบด้วยสวนและบ่อน้ำ มี Icon ขนาดใหญ่ประกอบด้วยเสาซีเมนต์ขนาดใหญ่สามต้น มี Logo รูปนกสีส้มติดอยู่ แนวคิดในการออกแบบมาจาก "เสาประกาศพุทธธรรมของ พระเจ้าอโศกมหาราช" ที่พระองค์มีบัญชาให้สร้างแล้ว นำไปปักยังดินแดนที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่ไปถึง บทบาทของสื่อสาธารณะคือการทำหน้าที่เพื่อปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั้นจึงจารึกบนเสาแท่งแรกว่า "สื่อเพื่อสาธารณะ" คือ การสร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิต มีคุณธรรมชี้นำ เสาที่สอง จึงจารึกว่า "สังคมเป็นธรรม" วิธีการบริหารงานด้านบุคคล การดำเนินงานจัดซื้อ ต้องมีความเป็นธรรม เสาที่สาม จารึกว่า "เที่ยงตรง โปร่งใส" คือ การนำเสนอรายการ และข่าวจะทำด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส
Designer's Tips :
คุณบุญฤทธิ์ ขอดิลกรัตน์ สถาปนิก บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส์ฯ เป็นผู้ออกแบบและได้แปรแนวคิดเสาซีเมนต์ ซึ่งเป็น Icon ขนาดใหญ่ สามต้น มี Logo รูปนกสีส้มติดอยู่นี้มาเป็น เสาสัญลักษณ์สมัยใหม่ที่ทันสมัย เพื่อต้องการให้เสาสัญลักษณ์ มีความหมาย ที่สื่อกับประชาชนคล้ายกับเสาธรรมะของ พระเจ้าอโศก แต่เป็นธรรมะหรือจริยธรรมของสื่อสารมวลชน ในทำนองเป็นสัญญาประชาคมที่ไทยพีบีเอสให้คำมั่นกับ ประชาชนผู้จ่ายภาษีอากร และเป็นเจ้าของในทางอ้อม"
1 KEEP
Daybeds
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
1
5
1
2
2
2
15
11
6
12