9ภัทรพัฒน์ Patpat ผลิตผลแห่งการพัฒนา พัฒนาคน พัฒนาความคิด พัฒนาชีวิต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ “ภัทรพัฒน์ PatPat” ในเดือนกรกฎาคม 2549 เพื่อให้เป็นตราผลิตภัณฑ์สำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากการพัฒนา
ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือ ความสงบ... เป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้า จนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อ มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี” 
(พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 ธันวาคม 2537)
(0)
Share
idesign
Keep by idesign
2837
FOLLOWER

9ภัทรพัฒน์ Patpat ผลิตผลแห่งการพัฒนา พัฒนาคน พัฒนาความคิด พัฒนาชีวิต

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ “ภัทรพัฒน์ PatPat” ในเดือนกรกฎาคม 2549 เพื่อให้เป็นตราผลิตภัณฑ์สำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากการพัฒนา"
1 KEEP
idesign
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
8
5
4
1
2
2
15
11
6
12
SQUARE