Buddhist Philosophy พุทธวิชชาลัย รูปชั้น 3 เป็นสำนักและห้องประชุม ของพุทธวิชชาลัย และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 4 เป็นห้องเรียน และชั้น 5 เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติธรรม พร้อมพระบรมสารีริกธาตุ
วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา (พุทธวิชชาลัย) จัดตั้งขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งการจัดสร้างนี้ เป็นความตกลงร่วมกันระหว่าง วัดพระศรีมหาธาตุฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยงบประมาณจำนวนเงินประมาณ 550 ล้านบาท จากการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และจากผู้ศรัทธาบริจาค เพื่อให้ภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสทางการศึกษาวิจัย ด้านพุทธศาสตร์และปรัชญา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมในสังคม อาคารแห่งนี้ ออกแบบเพื่อเทิดพระเกียรติใช้สัญลักษณ์อาคารเป็นรูป 9 เหลี่ยม แทนความหมายในพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กับทั้งในรูปแบบส่งเสริมเอกลักษณ์ โดยอาคารรูปดอกบัว หมายถึง ความเจริญงอกงามของจิตใจ อันเป็นเป้าหมายสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาและการศึกษา เป็นอาคาร 5 ชั้น เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ผู้ทรงสถาปนาการฝึกหัดครูไทย นอกจากนั้นได้ใช้สัญลักษณ์อาคารูป 9 เหลี่ยม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระราชทานนามราชภัฏ อีกทั้งยังเป็นอาคารที่ออกแบบให้ประหยัดพลังงาน เหมาะสมกับสภาพเขตร้อนชื้นของไทยอีกด้วย ภายในอาคารแบ่งประโยชน์ใช้สอยดังนี้ ชั้น 1 ด้านทิศเหนือมีลักษณะเป็นโดม เพื่อให้เป็นลานอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยบริเวณลานมีห้องแสดงภูมิปัญญาไทย และแหล่งเรียนรู้รายรอบ บริเวณด้านทิศใต้ชั้น 1 จัดทำมณฑปประดิษฐานพระพุทธเจ้าองค์ดำทองอุไร (สุวรรณกาฬ พุทธปฎิมา) ด้านซ้ายของมณฑป จัดเป็นบริเวณโรงเรียนสาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่วนด้านขวาจัดเป็นศูนย์อาหาร การจัดบริเวณอาคารสถานที่ของพุทธวิชชาลัย ยึดหลักการใช้สอย โดยมุ่งให้ผู้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ ตระหนักถึงความสงบร่มเย็น มีจิตน้อมนำถึงพระพุทธศาสนา พระมหาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป็นสถานที่จัดการศึกษา และเป็นแหล่งอมรมและพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย บริเวณด้านตะวันออกของอาคาร จัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 8 ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ในพระอิริยาบถทรงหว่านข้าว บริเวณด้านหน้าของพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นแปลงนาสาธิต และสวนป่า โดยมีสระน้ำที่ติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา ส่วนที่เชื่อมต่อกับพี้นที่ของกรมทางหลวงแผ่นดิน จัดเป็นสวนสาธารณะ ชั้น 2 ด้านทิศเหนือ เป็นห้องแสดงภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมในวิถิชีวิตไทย บริเวณชั้น 2 ยังมีพิพิธภัณฑ์การศึกษา ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วัดพระศรีมหาธาตุ และพื้นที่เขตบางเขนโดยรวม ด้านทิศใต้ เป็นห้องประชุมขนาดจุ 500 คน ห้องประชุมขนาดจุ 300 คน และห้องเรียนรวมขนาดจุ 150-160 คน อีก 2 ห้อง รวม 4 ห้อง โดยชื่อห้องประชุม และห้องเรียนรวมทั้งหมด เป็นชื่ออดีตเจ้าอาวาส วัดพระศรีมหาธาตุครบทั้ง 4
Board: BLUE PRINT
(0)
Share
Daybeds
Keep by Daybeds
1204
FOLLOWER

Buddhist Philosophy พุทธวิชชาลัย

"รูปชั้น 3 เป็นสำนักและห้องประชุม ของพุทธวิชชาลัย และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 4 เป็นห้องเรียน และชั้น 5 เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติธรรม พร้อมพระบรมสารีริกธาตุ"
1 KEEP
Daybeds
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
1
5
1
2
2
2
15
11
6
12