เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสอนลูกให้รู้คุณค่าของเงินตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็ก เป็นไปได้ครับคุณแม่ครับ แม้ลูกเล็กๆ จะไม่รู้ว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์มีคุณค่า แลกเปลี่ยนเป็นข้าวของและความสุขได้อย่างไรและมากน้อยเพียงไร แต่เขาก็เรียนรู้ คำจำกัดความของคำว่าเงิน บทบาทหน้าที่ของเงิน และคุณค่าของเงินจากบริบทของครอบครัว และบริบทแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ของเขาครับ ส่วนจะสอนลูกอย่างไร เรามาดูกันนะครับ
ในเด็กเล็กๆ โดยเฉพาะช่วงขวบปีแรก ที่ลูกยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีนักการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของเขาเริ่มเรียนรู้ผ่านการเทียบเคียงจากประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตวัยนี้เริ่มเรียนรู้ว่าเงินคืออะไร จากสิ่งที่เขามองเห็น สัมผัส และจับต้องได้ เช่น เขาเริ่มเรียนรู้จักคำว่าเงิน เมื่อพ่อแม่ถือเงินแล้วพูดคุยกับเขาว่านี่ “เงิน” และยังได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสของเขาว่า เงินคือกระดาษที่นำมาขยำก็ยับ ฉีกก็ขาด หรือเป็นเหรียญที่แข็ง เวลาโยนไปแล้วจะมีเสียงดัง ถ้าคุณแม่เริ่มสอนให้เขารู้จักการปฏิบัติต่อเงินอย่างเหมาะสม เขาจะรู้จักเงินในอีกบริบทหนึ่ง
Board: Health
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2581
FOLLOWER

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสอนลูกให้รู้คุณค่าของเงินตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็ก

"เป็นไปได้ครับคุณแม่ครับ แม้ลูกเล็กๆ จะไม่รู้ว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์มีคุณค่า แลกเปลี่ยนเป็นข้าวของและความสุขได้อย่างไรและมากน้อยเพียงไร แต่เขาก็เรียนรู้ คำจำกัดความของคำว่าเงิน บทบาทหน้าที่ของเงิน และคุณค่าของเงินจากบริบทของครอบครัว และบริบทแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ของเขาครับ ส่วนจะสอนลูกอย่างไร เรามาดูกันนะครับ
ในเด็กเล็กๆ โดยเฉพาะช่วงขวบปีแรก ที่ลูกยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีนักการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของเขาเริ่มเรียนรู้ผ่านการเทียบเคียงจากประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตวัยนี้เริ่มเรียนรู้ว่าเงินคืออะไร จากสิ่งที่เขามองเห็น สัมผัส และจับต้องได้ เช่น เขาเริ่มเรียนรู้จักคำว่าเงิน เมื่อพ่อแม่ถือเงินแล้วพูดคุยกับเขาว่านี่ “เงิน” และยังได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสของเขาว่า เงินคือกระดาษที่นำมาขยำก็ยับ ฉีกก็ขาด หรือเป็นเหรียญที่แข็ง เวลาโยนไปแล้วจะมีเสียงดัง ถ้าคุณแม่เริ่มสอนให้เขารู้จักการปฏิบัติต่อเงินอย่างเหมาะสม เขาจะรู้จักเงินในอีกบริบทหนึ่ง"
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT