ยูนิลีเวอร์ ส่งมอบ ‘บ้านอยู่สุข 80 พรรษาบรมราชินีนาถ’ ให้กับคนดีต้นแบบในจังหวัดระนอง ด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้นในวิถีที่ยั่งยืน ทางยูนิลีเวอร์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สร้างบ้านจำนวน 80 หลังเพื่อมอบให้กับคนดีวิถียั่งยืนต้นแบบที่ยากไร้ 

ภายใต้การออกแบบและแนะนำการก่อสร้างโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) หรือ SCG ตามแนวคิดบ้านเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคุณสมบัติของผู้ได้รับบ้านจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนแต่คิดดีทำดีใช้ชีวิตสอดคล้องกับวิถียั่งยืนจากทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย
ยูนิลีเวอร์ ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งมอบ ‘บ้านอยู่สุข 80 พรรษาบรมราชินีนาถ’ ให้กับคนดีต้นแบบในจังหวัดระนอง 

กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยฉลองการดำเนินธุรกิจครบ 80 ปีในประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยสภากาชาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่ด้วยวิถียั่งยืน กับการมอบ ‘บ้านอยู่สุข 80 พรรษาบรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์’ ให้กับ 80 คนดีวิถียั่งยืนต้นแบบที่ยากไร้ สำหรับ 2 บุคคลตัวอย่างคือนางสาวทิพวรรณ์ เพชรสอน และนายประยุทธ์ ผลบูรณ์ นับเป็นคนดีต้นแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับมอบบ้านอยู่สุข ด้วยการดำรงตนเป็นคนดีของสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถึงแม้ทั้ง 2 ครอบครัวจะยากไร้ แต่ก็ทำงานเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวอย่างอดทนไม่ย่อท้อ นอกจากนั้นกิจกรรมบ้านอยู่สุขฯ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายการ ‘ให้’ ในสังคมไทย ขณะเดียวกับที่ในสังคมไทยยังมีผู้ด้อยโอกาสอีกมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งทางยูนิลีเวอร์อยากเชิญชวนให้ทุกคนทำดีให้กันและกันต่อไป
(0)
Share
Volume
Keep by Volume
2876
FOLLOWER

ยูนิลีเวอร์ ส่งมอบ ‘บ้านอยู่สุข 80 พรรษาบรมราชินีนาถ’ ให้กับคนดีต้นแบบในจังหวัดระนอง

"ด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้นในวิถีที่ยั่งยืน ทางยูนิลีเวอร์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สร้างบ้านจำนวน 80 หลังเพื่อมอบให้กับคนดีวิถียั่งยืนต้นแบบที่ยากไร้
ภายใต้การออกแบบและแนะนำการก่อสร้างโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) หรือ SCG ตามแนวคิดบ้านเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคุณสมบัติของผู้ได้รับบ้านจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนแต่คิดดีทำดีใช้ชีวิตสอดคล้องกับวิถียั่งยืนจากทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย"
1 KEEP
Volume
0 LOVES
COMMENT